صفحه اصلی مقالات
مقالات مربوط به shock wave therapy PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط دکتر جودکی   
شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۲۰

 

مقالات مربوط به اثرات کلی دستگاه physio touch (قسمت اول)

مقالات مربوط به اثرات کلی دستگاه physio touch (قسمت دوم)

مقالات مربوط به اثرات کلی دستگاه physio touch (قسمت سوم)

مقالات مربوط به اثرات کلی دستگاه physio touch (قسمت چهارم)

مقالات مربوط به اثرات کلی دستگاه physio touch (قسمت پنجم)

مقالات مربوط به اثرات کلی دستگاه physio touch (قسمت ششم)

مقالات مربوط به اثرات کلی دستگاه physio touch (قسمت هفتم)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی ورزشکاران(قسمتپنجم)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی ورزشکاران(قسمتچهارم)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی ورزشکاران(قسمت سوم)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی ورزشکاران(قسمت دوم)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی ورزشکاران(قسمت اول)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی ضایعات ورزشی

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی بیماران دارای زخم باز

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی تورم اندام تحتانی

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی بیماران بعد از جراحی پستان(قسمت دوم)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی بیماران بعد از جراحی پستان(قسمت اول)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی تورم اندام فوقانی(قسمت سوم)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی تورم اندام فوقانی(قسمت دوم)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی تورم اندام فوقانی(قسمت اول)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی تاندون آشیل

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی زانو(قسمت سوم)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی زانو(قسمت دوم)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی زانو(قسمت اول)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی مچ پا (قسمت سوم)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی مچ پا (قسمت دوم)

مقالات مربوط به تاثیر دستگاه physio touch  بر روی مچ پا (قسمت اول)

مقالات مربوط به کنگره بین المللی شوک ویو 2014

مقالات مربوط به کنگره بین المللی شوک ویو 2013

مقالات مربوط به کنگره بین المللی شوک ویو 2012 (قسمت دوم)

مقالات مربوط به کنگره بین المللی شوک ویو 2012

مقالات مربوط به کنگره بین المللی شوک ویو 2011

مقالات مربوط به کنگره بین المللی شوک ویو 2010

مقالات مربوط به کنگره بین المللی شوک ویو 2009

مقالات مربوط به کنگره بین المللی شوک ویو 2008

مقالات مربوط به کنگره بین المللی شوک ویو  2007

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۹